Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van HOARSE FASHION VOF, gevestigd te Mierlo, Ambachtsweg 28-30.
Onderstaande voorwaarden zijn geregistreerd onder nummer 1560/88 d.d. 26 april 1988.


Algemeen
1. a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, uitvoeringen van werken en alle overige met ons gesloten overeenkomsten.
b. Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgevers/afnemers worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
c. Voorwaarden van onze opdrachtgevers/afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de met ons gesloten overeenkomsten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en bevestigd.
2. Al onze aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend.


Aansprakelijkheid
3. Hoewel wij naar beste weten onze adviezen en goederen en de uit te voeren werken verstrekken, aanvaarden wij ( behalve bij grove schuld of opzet onzerzijds ) geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door of bij dan wel ten gevolge van het gebruik, welk ook, van het product door de opdrachtgever/afnemer.
4. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enzovoort welke ons door of namens de opdrachtgevers/afnemers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst.
Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever/afnemer of via van hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Wij mogen op de juistheid hiervan afgaan.
Onze opdrachtgever/afnemer zal ons te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.


Levering
5. Alle levertijden worden door ons naar beste weten en kunnen, doch geheel vrijblijvend opgegeven. De levertijd, vermeld in een eventuele orderbevestiging dan wel mondeling of telefonisch gegeven, wordt door ons zo juist mogelijk bepaald. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
6. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.
7. a. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
b. Indien tijdens de uitvoering van de door ons aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van ons niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, dan hebben wij het recht te vorderen dat de aan ons verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
Wij hebben alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door verrichte werkzaamheden ongeacht of deze van nut zullen zijn of niet.
c. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.


Prijs
8. Indien na aanvaarding van een order omstandigheden voordoen die invloed hebben op de prijs van de te leveren goederen is de opdrachtgever/afnemer gerechtigd tot annulering van de order geheel of gedeeltelijk zulks gedurende 14 dagen nadat hij van de nieuwe prijs op de hoogte is gesteld, althans daarvan redelijkerwijze had kunnen kennis nemen.


Overmacht
9. Gevallen van overmacht zoals storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, dan wel bij onze leveranciers en verder elke transportbelemmering of vertraging, voorts het niet leveren van goederen door onze leveranciers, stakingen en uitsluitingen, in- en uitvoerverboden of beperkingen, brand ongevallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, onlusten of bepalingen van enige overheid, beslagleggingen van welke aard ook alsmede alle andere omstandigheden die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen dan wel de uitvoering dier overeenkomst aanzienlijk moeilijker maken dan was voorzien, geven ons het recht de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.
10. Reclames over eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit van de geleverde goederen, over de aantallen van de geleverde goederen, over de uitvoering van de verrichte werken moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen/voltooiing der werken bij aangetekend schrijven aan ons worden gemeld. Latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. Indien en voor zover een reclame door ons wordt geaccepteerd, zullen wij de keuze hebben om alsnog te leveren dan wel te vervangen.


Garantie
11. Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.


Betaling
12. Iedere betaling dient zonder enige korting of compensatie binnen 30 dagen te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Wij behouden ons het recht voor om onder rembours of eerst na vooruitbetaling van de koopprijs/prijs voor de uit te voeren werkzaamheden te leveren. Wanneer de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft de koopprijs/prijs voor de te leveren werkzaamheden op de vervaldatum te betalen, zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd een rentevergoeding te verlangen van 1 procent per maand over het openstaande bedrag vanaf de faktuurdatum. Indien met ons een andere betalingstermijn is overeengekomen, zal de rentevergoeding ingaan vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn.

Bovendien komen ten laste van de opdrachtgever/afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van onze vordering. Deze kosten zijn onder meer: aanmanings-, protest- en wisselkosten, alsmede de kosten van rechtskundige bijstand in verband met de invordering, ook in geval de kennisneming der vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €50,–, exclusief BTW.

Wij behoeven overigens niet aan te tonen dat de incassokosten werkelijk zijn gemaakt.

Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van onze opdrachtgever/afnemer aan te vragen, is deze naast het aan onze verschuldigde, de daarop drukkende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de rente, eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd, berekend naar het gebruikelijk tarief.


Zekerheid
13 a. Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever/afnemer is voor ons de kredietwaardigheid van onze opdrachtgever/afnemer. Zo ons op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van een opdrachtgever/afnemer, hebben wij het recht direct onze leveringen/werkzaamheden te staken dan wel zekerheidstellingen voor betaling te vorderen.
b. Ingeval de opdrachtgever/afnemer op enigerlei wijze tegenover ons in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillisement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever/afnemer, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan ons verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar.
Wij hebben dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen onverminderd ons recht uit wanprestatie van de opdrachtgever/afnemer voortvloeiende.
c. De opdrachtgever/afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.


Eigendomsvoorbehoud
14. a. Alle door ons geleverde goederen, ongeacht de vervanging, het verloop der voorraden en het doen van betalingen en deelbetalingen blijven onze eigendom totdat de gehele koopprijs is voldaan.
b. De opdrachtgever/afnemer is gerechtigd om de door ons geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zo lang van enige goederenleverantie de betaling nog niet heeft plaats gehad, is de opdrachtgever/afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of als zekerheid aan derden te doen dienen of onder welke titel dan ook aan derden tot zekerheid over te dragen.
c. De opdrachtgever/afnemer, die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven.


Toepasselijk recht
15. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Geschillen
16. Alle geschillen welke tussen ons en onze opdrachtgevers/afnemers met betrekking tot deze voorwaarden en/of de aangegane overeenkomst zullen of kunnen opkomen, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Eindhoven.
Wij behouden ons echter uitdrukkelijk voor om in zulk een geval de procedure ter zake aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever/afnemer.

copyright hoarse fashion vof – 2000

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo,
Kunnen we u ergens mee helpen?